page contents
top of page

吉祥語​揮春

        於農曆新年時,揮筆將祝福詞寫在紅色紙上,通常為黑色或金色字。

        祝福詞範圍廣泛,如:招財進寶、恭喜發財、大家恭喜、吉祥如意、新春大吉、生意興隆、出入平安、五福臨門、開工大吉、開市大吉…等,不論是居家、店面、各行各業公司行號皆適用。

bottom of page